ദിവ്യ രഹസ്യം

മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ നവീകരണത്തിനും രക്ഷയ്ക്കുംവേണ്ടി നൽകപ്പെട്ട ദിവ്യരഹസ്യമാണ് വി.കുർബാന.

തിരുസ്സഭയെ എന്നും വിശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“May the perfect grace and eternal love of Christ our Lord be our never-failing protection and help.”

—St Ignatius of Loyola.🌹

Good morning… Happy Feast of St. Francis Xavier

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s