അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പെരുമഴ

നമ്മെ ധനികരാക്കാന്‍ ദൈവം ദിവ്യകാരുണ്യത്തില്‍ സ്വയം ദരിദ്രനാക്കി; അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പെരുമഴയാല്‍ അവിടുന്നു നമ്മെ മഹത്വമണിയിച്ചു.
– – – – – – – – – – – – – – – –
വി.മദര്‍ തെരേസ.

സ്നേഹത്തിന്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Contemplation is nothing else but a secret, peaceful, and loving infusion of God.

St. John of the Cross.

Good Morning… Have a nice day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s