കൂദാശകളുടെ ലക്ഷ്യം

എല്ലാ കൂദാശകളും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന ആത്മീയ ജീവിതമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം.
…………………………………………
വി.തോമസ് അക്വീനാസ്

സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

The one you are looking for is the one who is looking.
St. Francis of Assissi🔥

Good Morning… Have a wonderful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s