ആഗ്രഹം

ദിവ്യസക്രാരിയുടെ മുന്നില്‍ ഒരു ജീവിതം മുഴുവന്‍ ചെലവഴിക്കുക എന്നതാണെന്റെ ആഗ്രഹം.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
വി.എവുജിന്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ഉത്ഥാനം ചെയ്ത യേശുവിന്റെ തിരുരക്തമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Out of this grows the love of our neighbors, for we now esteem them, and no longer judge them as we used to do, when we looked upon ourselves as exceedingly fervent, and upon others as not. Now we see nothing but our own need for God, which we keep so constantly before our eyes that we can look upon nothing else.”
~ Saint John of the Cross (1542-1591)❤️

Good Morning… Have a graceful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s