ദൈവൈക്യം

ഈശോയെ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ മറ്റെന്തു ദൈവൈക്യമാണ് ഉള്ളത്?
…………………..
മോൺ. റിച്ചാർഡ് എൻ. കാരൾ

ആത്മാവിൻ്റെ ജീവനായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Just as a strongly flowing fountain is not blocked up by a handful of earth, so the compassion of the Creator is not overcome by the wickedness of his creatures.”
~ Saint Isaac of Syria ❤️

Good Morning… Have a blessed day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s