ആനന്ദസംദായകം

പറുദീസായെ രുചിച്ചറിയുന്ന വി.അള്‍ത്താരയെ സമീപിക്കുന്നത് എത്രയോ ആനന്ദസംദായകം!
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
വി.പത്താം പീയുസ് പാപ്പാ.

ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി മുറിക്കപ്പെട്ട തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Make my Soul… your cherished dwelling place, your home of rest. Let me never leave you there alone. but keep me there all absorbed in you, in living faith, adoring you.
St. Elizabeth of the Trinity🔥

Good Morning… Have a blessed Sunday…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s