മിസ്തുബിഷിയെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിച്ച എല്‍വിസ് കോട്ടൂരാന്‍ സുവിശേഷവേലയ്ക്ക് 1ാം സ്ഥാനം കൊടുത്തപ്പോള്‍

മിസ്തുബിഷിയെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിച്ച എല്‍വിസ് കോട്ടൂരാന്‍ സുവിശേഷവേലയ്ക്ക് 1ാം സ്ഥാനം കൊടുത്തപ്പോള്‍

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s