ഒരുക്കമുള്ള ബലി.

നീ ഒരുക്കത്തോടെ അർപ്പിക്കുന്ന ദിവ്യബലി ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.

ആത്മാവിൻ്റെ ജീവനായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Peace is the simplicity of heart, serenity of mind, tranquility of soul, the bond of love.
Saint Pio❤️🔥

Good Morning… Have a blessed day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s