ഹൃദയസ്പന്ദനം

ദിവ്യകാരുണ്യം സുവിശേഷവത്കരണത്തിൻ്റെ ഹൃദയസ്പന്ദനമാണ്.
……………………….
വി. ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പ.

ദിവ്യകാരുണ്യമായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

” If You invoke the Blessed Virgin when you are tempted , she will come at once to your help, and Satan will leave you.” St. John Vianney❤️

Good Morning…. Have a nice day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s