പരമപ്രാധാനം.

എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നതിനെക്കാള്‍ ദിവ്യകാരുണ്യ സന്നിധിയില്‍ ആയിരിക്കുക എന്നത് പരമപ്രധാനമാണ്.
——————————-
വി. ജോണ്‍ പോള്‍ രണ്ടാമന്‍

പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.

The most beautiful act of faith is the one made in darkness, in Sacrifice, and with extreme effort.
St. padre Pio❤️🔥

Good Morning…. Have a blessed Sunday….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s