സോദരർ സർവരും / ON FRATERNITY / All Brothers / Pope Francis / Tutti Fratelli / Fr Joy Chencheril MCBS

സോദരർ സർവരും / ON FRATERNITY / All Brothers / Pope Francis / Tutti Fratelli / Fr Joy Chencheril MCBS

Advertisements

Concept & Lyric: Fr. Joy Chencheril MCBS
Music & Orchestration: Fr. Tomy Plathottam MCBS
Singers: Libin Scaria & Anu Thomas
Parts Vocals: Jemima Paul (soprano) / Amitha Mathew (alto) / Shalom George Mathew (tener) / Eben Andrew Johns (bass)
Recording: Thomas J Kaithayil, Zion Digitl Studio Kottayam & Samji Audios Cochin
സോദരർ സർവരും / ON FRATERNITY AND SOCIAL FRIENDSHIP / All Brothers / brothers and sisters / Pope Francis / Tutti Fratelli
ഏവരും സോദരങ്ങൾ എന്ന സാഹോദര്യത്തിന്റെ സ്നേഹവിപ്ലവം മുഴക്കിയ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയുടെ പ്രബോധനത്തിന്റെ ചൈതന്യം തുളുമ്പുന്ന ആദ്യ ദൃശ്യാവിഷ്കാരമാണിത്

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s