അതു നീയാണ് | Bobby Jose Kattikadu

അതു നീയാണ് | Bobby Jose Kattikadu

Advertisements

മനുഷ്യൻ ദൈവമാകുന്നതെങ്ങനെയാണ്? ബോബി ജോസ് കട്ടികാടിന്റെ വെറും മൂന്നു മിനിറ്റിൽ തീരുന്ന ഹൃദയഹാരിയായ പ്രഭാഷണം.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s