കേരളം ആളിക്കത്തണം | സിനിമയിൽ ലെസ്ബിയൻ കന്യാസ്ത്രിയുടെ വേഷമിടാൻ ഒരുങ്ങിയ നടി പറഞ്ഞത് കേട്ടോ!

കേരളം ആളിക്കത്തണം | സിനിമയിൽ ലെസ്ബിയൻ കന്യാസ്ത്രിയുടെ വേഷമിടാൻ ഒരുങ്ങിയ നടി പറഞ്ഞത് കേട്ടോ!

Advertisements

One thought on “കേരളം ആളിക്കത്തണം | സിനിമയിൽ ലെസ്ബിയൻ കന്യാസ്ത്രിയുടെ വേഷമിടാൻ ഒരുങ്ങിയ നടി പറഞ്ഞത് കേട്ടോ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s