ഞാൻ സഹായിക്കാം

ഉറങ്ങാൻ വല്യമ്മയെ കൈപിടിച്ച് കട്ടിലിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടു പോകുന്നതാണ് ദൃശ്യത്തിൽ. ആരും പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതല്ല. സഹജമായി രൂപപ്പെടുന്ന ബോധങ്ങളാണ്. കണ്ടപ്പോൾ ഒത്തിരി സാന്തോഷം തോന്നി. എല്ലാദിവസവും കാണുന്ന മനോഹരമായ ഈ കാഴ്ച ഇവിടെ പങ്കിടാം എന്ന് കരുതി. കൊച്ചിന് ഒരു വയസ് പ്രായം.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s