സാക്ഷികൾ | Eucharistic Quotes

“പത്രോസും യോഹന്നാനും യാക്കോബും തബോറിലെ രൂപന്തരീകരണത്തിനു സാക്ഷികൾ ആയതു പോലെ, സമസ്ത ലോകവും ദിവ്യകാരുണ്യ സന്നിധിയിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു തിളങ്ങും.”

അന്നണിമുസ്‌ ❤️

പരിശുദ്ധ കുബ്ബാനയിൽ നിത്യം സന്നിഹിതനായ ഈശോയെ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു.

“Think with all reverence that God is present within you, since he is most present to you of all things.”
~ Saint John of Ávila ❤️ 🌹

Good Morning… Have a blessed day…

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s