ഈ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ വി. കുർബാനയോടുള്ള സ്നേഹം കൂടും | Fr Jison Paul Vengasserry | Bless 364 | 13 Feb 2022

Watch “ഈ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ വി. കുർബാനയോടുള്ള സ്നേഹം കൂടും| Fr Jison Paul Vengasserry|Bless 364|13 Feb 2022” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s