ദിവ്യകാരുണ്യ ആഘോഷം

അദൃശ്യനായവൻ ദൃശ്യമാകുമ്പോൾ അസാധ്യമായതെല്ലാം സാധ്യമാകുന്നു. അതാണ് ദിവ്യകാരുണ്യ ആഘോഷത്തിൽ നടക്കുന്നത്.
…………………………………………..
ജോസഫ് റായ മെത്രോപ്പോലീത്ത.

സ്വർഗ്ഗത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Acquire the Spirit of Peace and a thousand souls around you will be saved.”
–Seraphim of Savarov🌹

Good Morning…. Have a fruitful Ash Monday….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s