ദിവ്യകാരുണ്യ സാമികം: ദിവ്യകാരുണ്യ കീർത്തനം

This is something different!
Feel the Holy Eucharist in this Lenten time!

ദിവ്യകാരുണ്യ സാമികം

സാമകാല ഭാരതീയ സംഗീതശൈലിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഏക
ദിവ്യകാരുണ്യകീർത്തനം

ആലാപനം: ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി

Advertisements

Divyakarunya Samikam #Eucharist #Fr Joy Chencheril #Fr Tomy Plathottam #Sankaran Nambootiri

Divyakarunya_Samikam #Eucharist #Fr_Joy_Chencheril #Fr_Tomy_Plathottam #Sankaran_Nambootiri #Samikam #Rtreat #Meditation #Holy_Hour #Adoration #Maudy_Thursday #peace #instrumental #chirstian_devotional #indian_classic

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s