സ്നേഹത്തിൽ വളരാൻ | Eucharistic Quotes

സ്നേഹത്തിൽ വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലേക്ക് നടന്നടുക്കുക.
………………………………………….. .

വി. മദർ തെരേസ

സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“In my deepest wound I saw your glory and it dazzled me.”

— St. Augustine of Hippo🌹

Good Morning… Have a blessed Sunday…

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s