ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ ദാതാവ്

ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആകെത്തുകയായ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ ദാനങ്ങളല്ല, ദാതാവിനെയാണ് നാം സ്വീകരിക്കുന്നത്.
…………………………………………..
പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തിൻ്റെ വി. എലിസബത്ത്.

എല്ലാ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“By taking one small step at a time, and by not thinking that in one big step we are going to get any place, we can walk straight to the Kingdom of Heaven — and there is no reason for any of us to fall away from that.”
~ Seraphim Rose 🌹🔥

Good Morning… Have a blessed Sunday….

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s