വടക്കേക്കോട്ട പള്ളിയിൽ മാർച്ച് 19 തിരുക്കർമ്മങ്ങളുടെ സമയക്രമം

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രമായ കൊച്ചി തൃപ്പൂണിത്തുറ വടക്കേക്കോട്ട പള്ളിയിൽ മാർച്ച് 19 തീർത്ഥാടകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരുക്കർമ്മങ്ങളുടെ സമയക്രമം

March 19 Saturday

നേർച്ച സദ്യ രാവിലെ 6.15 മണിക്കുള്ള ദിവ്യബലിക്ക് ശേഷം ആരംഭിക്കുന്നു. രാത്രി 10 മണി വരെ ഭക്തജനങ്ങൾക്കായി നേർച്ച സദ്യ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. രോഗികളായി കഴിയുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് പാർസൽ സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. നേർച്ച പായസ വിതരണവും ഉണ്ടായിരിക്കും.

06.15 am – വിശുദ്ധ കുർബാന , നൊവേന ആരാധന
07.30 am – വിശുദ്ധ കുർബാന , നൊവേന ആരാധന
08.15 am – വിശുദ്ധ കുർബാന , നൊവേന ആരാധന
09.00 am – വിശുദ്ധ കുർബാന , നൊവേന ആരാധന
10.00 am – വിശുദ്ധ കുർബാന , നൊവേന ആരാധന
11.00 am – വിശുദ്ധ കുർബാന , നൊവേന ആരാധന
12.00 pm – വിശുദ്ധ കുർബാന , നൊവേന ആരാധന
01.00 pm – വിശുദ്ധ കുർബാന , നൊവേന
02.00 pm – വിശുദ്ധ കുർബാന , നൊവേന ആരാധന
03.00 pm – വിശുദ്ധ കുർബാന , നൊവേന ആരാധന
04.00 pm – വിശുദ്ധ കുർബാന , നൊവേന ആരാധന
05.00 pm – വിശുദ്ധ കുർബാന , നൊവേന ആരാധന
06.00 pm – വിശുദ്ധ കുർബാന , നൊവേന ആരാധന
07.00 pm – വിശുദ്ധ കുർബാന , നൊവേന ആരാധന
08.00 pm – വിശുദ്ധ കുർബാന , നൊവേന ആരാധന
09.00 pm – വിശുദ്ധ കുർബാന , നൊവേന ആരാധന

Advertisements
Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s