രൂപാന്തരം

ദിവ്യകാരുണ്യത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ദിവ്യകാരുണ്യനാഥൻ രൂപപ്പെടുത്തും.
…………………………………………..
വി. ഇരണേവൂസ്
ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മുറിക്കപ്പെട്ട തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Mary is the Star of the Sea. She never forsakes those who trust in Her, so let us get under Her protecting mantle. She will lead us out of the danger and guide us safely to port.” ~ Saint John Bosco 🌹🔥

Good Morning… Have a nice day…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s