ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശ്: വിശ്വാസിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രം, സാത്താന്റെ പേടിസ്വപ്‌നം!

ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശ്: വിശ്വാസിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രം, സാത്താന്റെ പേടിസ്വപ്‌നം!

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s