പുണ്യത്തിൽ വളരാൻ

ദിവ്യകാരുണ്യം നമ്മെ പിശാചിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുകയും പുണ്യത്തിൽ വളരാൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
…………………………………………..
വി. ജോൺ ക്രിസോസ്തോം

സ്വർഗ്ഗീയയാത്രയിൽ പാഥേയമായ ജീവൻ നല്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Everything comes from love, all is ordained for the salvation of man, God does nothing without this goal in mind.”
~ Saint Catherine of Siena ❤️🔥🌹

Good Morning…. Have a fruitful day….

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s