നോമ്പുകാലം: ‘യേസ്’ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രീപുത്രന്മാരാകാം!

നോമ്പുകാലം: ‘യേസ്’ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രീപുത്രന്മാരാകാം!

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s