യോഹന്നാൻ സ്വന്തമാക്കിയ സമ്മാനം നമുക്കും നേടാം! അതിനുള്ള അവസരമത്രേ നോമ്പുകാലം

യോഹന്നാൻ സ്വന്തമാക്കിയ സമ്മാനം നമുക്കും നേടാം! അതിനുള്ള അവസരമത്രേ നോമ്പുകാലം

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s