ചേർന്നിരിക്കാൻ

സത്യദൈവമായ ദിവ്യകാരുണ്യനാഥാ, ഒന്നും എന്നെ നിന്നിൽനിന്നും വേർതിരിക്കാതിരിക്കട്ടെ.
…………………………………………..
വി. ബേസിൽ

പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ച്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ…

“Take neither great nor little notice of who is with you or against you, and try always to please God. Ask him that his will be done in you. Love him intensely, as he deserves to be loved.”
~ Saint John of the Cros .❤️❤️🔥🌹

Good Morning … Have a blessed day..

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s