പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ | Eparchy of Palai | KCSL Pala | Media Commission Palai

പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ | Eparchy of Palai | KCSL Pala | Media Commission Palai

Advertisements

കെ. സി. എസ്. ല്‍. പാലാ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരീക്ഷ ഒരുക്ക ഓറിയന്‍റേഷന്‍ ക്ലാസും ആരാധനയും

പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നവർ തീർച്ചയായും കേട്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു നഷ്ടമാകില്ല

kcslpala

mediacomissionpala

eparchyofpalai

Advertisements
Advertisement

One thought on “പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ | Eparchy of Palai | KCSL Pala | Media Commission Palai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s