ഈശോക്ക് പെസഹാ ഒരുക്കിയ സ്ഥലം Jesus’ Last Supper room in Jerusalem Malayalam / സെനക്കിൾ

Watch “ഈശോക്ക് പെസഹാ ഒരുക്കിയ സ്ഥലം Jesus’ Last Supper room in Jerusalem Malayalam / സെനക്കിൾ #smartin” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s