ക്രൈസ്തവന്റെ കണി കുരിശ്, ബിഷപ്പിന്റെ ദുഃഖ വെള്ളി പ്രസംഗം വൈറല്‍ | Bishop Tony Neelankavil | Shekinah

Watch “ക്രൈസ്തവന്റെ കണി കുരിശ്, ബിഷപ്പിന്റെ ദുഃഖ വെള്ളി പ്രസംഗം വൈറല്‍ | Bishop Tony Neelankavil | Shekinah” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s