ഒന്നിച്ചു ചേരുക

സഭയും സമൂഹവും നന്നാകാനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗം നമ്മോടുകൂടെ വസിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യ നാഥനു ചുറ്റും ഒന്നിച്ചു ചേരുക എന്നതാണ്.
…………………………………………..
വി.പീറ്റർ ജൂലിയൻ എയ്മാർഡ്.

സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“There are two reasons for loving God. First, there is no one more worthy of your love. Second, no one can return more in response to your love.”
Saint Bernard of Clairvaux 🌹🔥❤️🌹

Good Morning… Have a fruitful day…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s