ദൃശ്യമാകുമ്പോൾ

അദൃശ്യനായവൻ ദൃശ്യമാകുമ്പോൾ അസാധ്യമായതെല്ലാം സാധ്യമാകുന്നു. അതാണ് ദിവ്യകാരുണ്യ ആഘോഷത്തിൽ നടക്കുന്നത്.
…………………………………………..
ജോസഫ് റായ മെത്രോപ്പോലീത്ത

തിരുസ്സഭയെ എന്നും വിശുദ്ധീകരിച്ചു കെണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

The Eucharist is the Sacrament of Love; It signifies Love, It produces love.
The Eucharist is the consummation of the whole spiritual life.
The proper effect of the Eucharist is the transformation of man into God.
St. Thomas Aquinas ❤️🔥🌹

Good Morning… Have a fruitful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s