മാർപാപ്പക്കും സഭക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. Pope Francis uses cane to help walk, Vatican, Goodness TV

Watch “മാർപാപ്പക്കും സഭക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം| Pope Francis uses cane to help walk| Vatican | Goodness tv” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s