ദിവ്യകാരുണ്യയപ്പം

നാം ഭക്ഷിക്കുന്ന അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിത്തീരുന്നു.എന്നാൽ ദിവ്യകാരുണ്യയപ്പം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിതീരുന്നു.
…………………………………………..
വി.അഗസ്റ്റിൻ

പരിശുദ്ധ കുർബാനയാൽ ഞങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“May we imitate her example of readiness and generosity in the service of our brethren. Indeed, only by accepting God’s love and making of our existence a selfless and generous service to our neighbour, can we joyfully lift a song of praise to the Lord.”

  • Pope Benedict XVI🌹🌾🔥

Good Morning… Festal blessings of visitation of Blessed Virgin Mary….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s