നിധി

അമൂല്യമായ നിധിയാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം. അത് രക്ഷയുടെ സമസ്ത രഹസ്യങ്ങളുടെയും ആകെ തുകയാണ്.
…………………………………………..
ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ പാപ്പ

ദൈവീക സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ വളർത്തുകയും നിലനിറുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“The spiritual life does not remove us from the world but leads us deeper into it”
~ Henri J. M. Nouwen ❤️🌾🌹

Good Morning… Have a graceful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s