അപ്പവും വീഞ്ഞും

ഒരു പ്രാചീന പ്രയോഗമനുസരിച്ച് അപ്പവും വീഞ്ഞും കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചെയപ്പെട്ടത് അകയാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഭക്ഷണത്തെ ദിവ്യകാരുണ്യം എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സത്യമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുകയും പാപ പൊറുതിക്കും പുതു ജനനത്തിനുംവേണ്ടി മാമ്മോദീസ സ്വീകരിക്കുകയും ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചവ അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ഒരുവനും അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല.
…………………………………………..
രക്തസാക്ഷിയായ വി.ജസ്റ്റിൻ

Because this bread and wine have been made Eucharist (“eucharisted,” according to an ancient expression), “we call this food Eucharist, and no one may take part in it unless he believes that what we teach is true, has received baptism for the forgiveness of sins and new birth, and lives in keeping with what Christ taught.”
CCC 1355

പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ച്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.

“He who interrupts the course of his spiritual exercises and prayer is like a man who allows a bird to escape from his hand; he can hardly catch it again.”
St. John of the cross🌹🌾🔥

Good Morning… Have a blessed day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s