മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനി പിതാവിന്റെ പെന്തക്കുസ്താ തിരുനാൾ സന്ദേശം

Advertisements

ആർച്ച്ബിഷപ്പ് ആയതിനു ശേഷമുള്ള മാർ, ജോസഫ് പാംപ്ലാനിയുടെ ആദ്യ പെന്തക്കുസ്താ തിരുനാൾ സന്ദേശം.
അനീതിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നതാണ് രക്തസാക്ഷിത്വം.
Directed and Produced By Mr. Thomas Kurian/ Bethlehem TV
Visit For More Videos http://www.bethlehemtv.org​​​​​​​​​
Subscribe Our Youtube Channel
https://youtube.com/c/BethlehemTVindia​​

bethlehem #bethlehemtv

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s