ആത്മദാഹം

നശ്വരമായ ഭോജനത്തിനല്ല മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമായ സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ അപ്പത്തിനാണ് എൻ്റെ ഹൃദയം വാഞ്ഛിക്കുന്നത്, അനശ്വരമായ അവൻ്റെ തിരുരക്തത്തിനുവേണ്ടി എൻ്റെ ആത്മം ദാഹിക്കുന്നു.
…………………………………………..
അന്ത്യോക്യയിലെ വി.ഇഗ്നേഷ്യസ്

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിവന്ന ജീവൻ്റെ അപ്പമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“He who interrupts the course of his spiritual exercises and prayer is like a man who allows a bird to escape from his hand; he can hardly catch it again.”
St. John of the cross🌹🌾🌻

Good Morning…. Festal blessing of Pentecost…. enlighten by the power and gift of Holy spirit….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s