പരിപോഷണം

ദൈവം നമുക്ക് സുലഭമായി പരിപോഷണം നൽകുന്നു. അവൻ്റെ മാംസരക്തങ്ങൾക്കു മുൻപിൽ മനുഷ്യന് ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാക്കുകയില്ല.
…………………………………………..
അലക്സാണ്ട്രിയായിലെ വി. ക്ലമെൻ്റ്

ത്രിയേകദൈവമായ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“God is in all things and in all places. There is no place or thing in this world where God is not truly present. Just as where birds fly they always encounter the air, so also wherever we go or wherever we are, we find ourselves in God’s presence.”
Saint Francis de Sales ❤️🌻🔥

Good Morning… Have a graceful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s