ജൂൺ 13 – പാദുവായിലെ വിശുദ്ധ അന്തോണീസ്‌ | Saint Anthony of Padua

ജൂൺ 13 – പാദുവായിലെ വിശുദ്ധ അന്തോണീസ്‌ | Saint Anthony of Padua

Advertisements

അത്ഭുതപ്രവർത്തകനായ പാദുവായിലെ വിശുദ്ധ അന്തോണീസിന്റെ തിരുനാൾ. വചനപ്രഘോഷണത്തിലൂടെ അനേകരെ ദൈവത്തിലേക്കടുപ്പിച്ച ആ പുണ്യാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s