കർഷക ജനരോഷ മാർച്ചു മായി വീണ്ടും പാംപ്ലാനി പിതാവ് ഇരിട്ടിയിൽ

കർഷക ജനരോഷ മാർച്ചു മായി വീണ്ടും പാംപ്ലാനി പിതാവ് ഇരിട്ടിയിൽ

Advertisements

😰 കർഷകൻ ഓന്തിനെ തല്ലികൊന്നാൽ ജയിലോ❓ഇതെന്ത് നീതി❓പിണറായി ഉത്തരം പറയണം❗ 📢

⭕സർക്കാരിനെതിരെ,
കർഷക ജനരോഷ മാർച്ചു മായി വീണ്ടും പാംപ്ലാനി മെത്രാൻ ഇരിട്ടിയിൽ💪

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s