ജൂൺ 15 – വിശുദ്ധ ജെർമെയ്ൻ കസിൻ | Saint Germaine Cousin

ജൂൺ 15 – വിശുദ്ധ ജെർമെയ്ൻ കസിൻ | Saint Germaine Cousin

Advertisements

ക്ലേശങ്ങളുടെയും ദുരിതങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിലും ദൈവത്തിലാശ്രയിച്ച് ജീവിച്ച നിസ്സാരയും ദരിദ്രയുമായ ഒരു പെൺകുട്ടി; ജെർമെയ്ൻ കസിൻ. അവളുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെ അടുത്തറിയാം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s