തെരിവിലിറങ്ങിയാൽ ജയം കണ്ടേ മടങ്ങൂ… സർക്കാരിനെതിരെ സിംഹ ഗർജനമായ് മാർ പാംപ്ലാനി


തെരിവിലിറങ്ങിയാൽ ജയം കണ്ടേ മടങ്ങൂ… സർക്കാരിനെതിരെ സിംഹ ഗർജനമായ് മാർ പാംപ്ലാനി

Advertisements

☝️ വയനാടിന്റെ ചുണക്കുട്ടന്മാർ രംഗത്ത് ❗ ഏഴാംകൂലി വക്കീലന്മാരെയല്ല സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് അയക്കേണ്ടത് 🔸
🤝തെരിവിലിറങ്ങിയാൽ ജയം കണ്ടേ മടങ്ങൂ…💪
👉മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സിംഹ ഗർജനമായ് – മാർ, ജോസഫ് പാംപ്ലാനി✝️

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s