വിശ്വാസ പ്രഘോഷണം

ദിവ്യകാരുണ്യസന്ദർശനം അവൻ്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസ പ്രഘോഷണമാണ്.
…………………………………………..
കർദിനാൾ വൈസ്മെൻ

സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Just as water ever seeks and fills the lowest place, so the moment God finds you abased and empty, His glory and power flow in.
~ Andrew Murray🌹🌻❤️

Good Morning…. Have a Joyful day….

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s