ജൂൺ 18 വിശുദ്ധ ഒസാനാ ആന്ദ്രേയാസി | Saint Osanna Andreasi

ജൂൺ 18 – വിശുദ്ധ ഒസാനാ ആന്ദ്രേയാസി | Saint Osanna Andreasi

Advertisements

ആത്മീയദർശനങ്ങളും പഞ്ചാക്ഷതാനുഭവവും ലഭിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധയായിരുന്നു ഒസാനാ ആന്ദ്രേയാസി. പാവങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകയായിരുന്ന അവർ അനേകരുടെ ആത്മീയനിയന്താവും ആയിരുന്നു.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s