വിശുദ്ധ സ്നാപകയോഹന്നാന്റെ ജനനതിരുനാൾ | Nativity of Saint John the Baptist

വിശുദ്ധ സ്നാപകയോഹന്നാന്റെ ജനനതിരുനാൾ | Nativity of Saint John the Baptist

Advertisements

സ്നാപകയോഹന്നാന്റെ ജനനതിരുനാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജൂൺ 24 ആണെങ്കിലും ഈ വർഷം അതേ തിയ്യതിയിൽ തിരുഹൃദയതിരുനാൾ വരുന്നതിനാൽ ഒരുദിവസം മുൻപേയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ തിരുനാളിന്റെ സന്ദേശം കേൾക്കാം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s