ദൈവസഹായം പിള്ളക്കെതിരെ, സംഘ പരിവാർ വർഗീയതയോ?

ദൈവസഹായം പിള്ളക്കെതിരെ, സംഘ പരിവാർ വർഗീയതയോ?

ദൈവസഹായം പിള്ളക്കെതിരെ, സംഘ പരിവാർ വഗീയതയോ?
ഫാ.ജോർജ് കണ്ണംപ്ലാക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നതെന്തിനെന്ന് അറിയില്ലേ?
Directed and Produced By Mr. Thomas Kurian/ Bethlehem TV
Visit For More Videos http://www.bethlehemtv.org​​​​​​​​​
Subscribe Our Youtube Channel
https://youtube.com/c/BethlehemTVindia​​

bethlehemtv

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s