മാതാവിന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ തിരുനാൾ | Memorial of the Immaculate Heart of Mary

മാതാവിന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ തിരുനാൾ | Memorial of the Immaculate Heart of Mary

Advertisements

ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയതിരുനാളിനോട് ചേർന്ന് മാതാവിന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ തിരുനാളും സഭ ആചരിക്കുന്നു. ഈ തിരുനാളിന്റെ ചരിത്രവും സന്ദേശവും ശ്രവിക്കാം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s