സ്നേഹദൂതൻ

ജലിക്കുന്ന അഗ്നിനാളംപോലെ പ്രകാശവും ചൂടും പകർന്ന് എന്നും ദിവ്യകാരുണ്യനാഥൻ്റെ സ്നേഹദൂതനായിരിക്കുക.
…………………………………………..
വി.പീറ്റർ എയ്മർഡ്

ദിവ്യകാരുണ്യത്താൽ ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന സ്നേഹമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Be not afrid, the Immaculate Heart will be your refuge and your safe path to God.
Our Lady to Lucia🌼🌻❤️

Good Morning… Prayerful Festal blessing of The Immaculate Heart of Mary…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s