ജൂൺ 26 – വിശുദ്ധ ആന്തെലെം | Saint Anthelm

ജൂൺ 26 – വിശുദ്ധ ആന്തെലെം | Saint Anthelm

Advertisements

കാർത്തൂസിയൻ സന്യാസിയും ഫ്രാൻസിലെ ബെല്ലി രൂപതയിലെ മെത്രാനുമായിരുന്ന വിശുദ്ധ ആന്തെലെമിന്റെ ഓർമ്മദിനം. ഫ്രാൻസിന്റെ സ്വർഗ്ഗീയമധ്യസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s